ایام رای اعتماد روزهای نمایش توانمندی های واقعی نمایندگان مجلس است.  به دلیل علنی بودن جلسات و نطق های عدیده نمایندگان در این روزها می توان دید عیار خانه ملت چیست و هر یک از رهیافتگان به این خانه چه در چنته دارد

در این 3 روز آنچه بیش از همه جلب توجه کرد، ناآشنایی بسیاری از نمایندگان مجلس با ساختار جمله ها و معنای واژه های فارسی بود. برخی از نطق های نمایندگان به واقع چیزی ضعیف تر از انشای کلاس پنجم ابتدایی بود و مطمئنا اگر چند کلیدواژه مستعمل موجود در همه نطق ها را به کودکان مدرسه ای می دادند، انشاهایی به مراتب ساختارمندتر و روان تر می نوشتند

این یکی از ضعف های مجلس ماست که نماینده آن از عهده نوشتن یا خواندن 4 خط برنیاید و جمله هایش از نظر خلط گونه های صمیمی و رسمی و گفتاری و نوشتاری، مطابقت شخص و شمار، زمان و معنا دچار اشکالات عجیبی باشد که پی بردن به آنها نیاز چندانی به دانش تخصصی زبانشناسی ندارد

در همین راستا پیشنهاد می شود مجلس از نمایندگان فعلی و همچنین نامزدهای انتخابات آینده اش امتحان جمله سازی، املا و انشای فارسی گرفته و برای آنان که نمره قبولی کسب نکنند کلاسهای تقویتی تشکیل دهد. انجمن آماده است تا ارزیابی و آموزش این عزیزان را به صورت افتخاری بر عهده بگیرد.