چیزها به خودی خودشان؟ آنها خوبند؛ سپاس فراوان! شما خودت چطوری؟ می‌نالی چیزهایی هستند که افتخار این را نیافته‌اند که شما نگاهی بهشان بیندازی؟ احساس می‌کنی این‌دست چیزها که منوّر به نورِ آگاهی شما نشده‌اند، کم و کسری‌ای دارند؟ خیر، اگر جست و خیز آزادانه‌ی امروز صبح گورخرها را در دشت از دست داده‌ای، بیش از همه بدا به حال تو. گورخرها اصلاً دلخور نیستند که شما آنجا نبودی و به نحوی از انحا رامشان نکردی یا نکشتی‌شان یا عکسشان را نگرفتی یا مطالعه‌شان نکردی. چیزها به خودی خودشان چیزی کم ندارند، همانطور که آفریقا سفیدها را پیش از پیاده‌شدنشان در آفریقا کم نداشت.

- برونو لاتور، پاستوریزه‌سازی فرانسه، صفحه‌ی ۱۹۳ ترجمه‌ی انگلیسی شریدان و لاو