در زبان شناسی شناختی می گوییم دلیل لذّت بردن انسان از شنیدن و خواندن بیان استعاری مثل دلیل لذّت بردنش از ترن هوایی ست؛ در هر دو مورد اول اضطرابی ایجاد شده و در حالی که به تسلط ذهن بر اضطراب می انجامد، فرو می نشیند. در مورد ترن هوایی اضطراب حاصل از سرعت و بلندی و ترس از سقوط و در مورد استعاره اضطراب از رعایت نشدن اصول دستوری و معنایی و در نهایت ترس از نفهمیدن معنای پاره گفتار.
لذّتی که ذهن از فهم استعاره می برد به دو دلیل است؛
1- خلاصی از اضطراب
2- تسلط بر اضطراب که به ذهن احساس قدرتمندی و تفوق می دهد.
از دیدگاه شناختی، لذّت حل مساله نیز به همان دو دلیل فوق است.