آواشناسی:                                     

                           بررسی علمی گفتار
                       دکتر گلناز مدرسی قوامی

انتشارات سمت(1390)، قیمت:3400


آواشناسی علم بررسی آواهای زبانی است از سه دیدگاه تولیدی، آکوستیکی و شنیداری.

آواشناسی پایه ی واج شناسی است و در دیگر حوزه های زبان شناسی همچون زبان شناسی تاریخی- تطبیقی، گویش شناسی، زبان شناسی رایانه ای، زبان شناسی کاربردی و زبان شناسی بالینی کاربرد دارد. در این کاب با اصول آوانگاری، مباحث اصلی آواشناسی تولیدی و مباحث کلی آواشناسی آکوستیکی و آواشناسی شنیداری آشنا می شویم. بخشی از این کتاب حاضر نیز به واحدهای زبانی هجا و عناصر زبرزنجیری یعنی کشش، مکث، تکیه، نواخت و آهنگ اختصاص یافته است.