از کتاب:
Patsy M. Lightbown & Nina Spada, “How Languages are learned”, Chapter1: Language Learning In Early Childhood.

اندیشمندان مختلف، مراحل و زمان بندی متفاوتی را برای رشد زبان کودک ارائه کرده اند. به عنوان مثال:
- اچیسون (1990):
1) گریه تولد
2) غان و غون كردن: 6 ماهگی
2) تولیدصداهای نامفهوم: 6 ماهگی
4) پیدایش الگوهای آهنگ: 8 ماهگی
5) گفتار یك کلمه ای: 12 ماهگی
6) گفتار دو کلمه ای: 18 ماهگی
7) صرف كلمات: 24 ماهگی
8) جملات سوالی و منفی: 27 ماهگی
9) جملات مركب: 5 سالگی
10) گفتار پخته (بی نقص): 10 سالگی

- بارت (1999، ص163):
وی برای اولین بار اصطلاح رشد نحو اولیه كودك را بكار برد و چهار مرحله ی زیر را برای رشد نحو اولیه ی كودك ترسیم كرد:
1) مرحله ی جملات یك کلمه ای؛ كه در آن جمله صرفا یك نشانه زبانی برای بیان مقصود است.
2) مرحله ی تركیب كلمات؛ كه در آن كلمات به منظور تولید جمله تركیب می‌شوند. این جملات فاقد كلمات نقشی و دستوری هستند.
3) مرحله ی ساخت های جزیره فعلی؛ كه در آن افعال در زبان كودك زیاد می‌شود.
4) مرحله ی ساخت‌های بزرگسال گونه؛ که مرحله ی پیدایش تصریف‌های اولیه است.

- ردفورد (1990، 1996، 2000 ،2006)و سایر محقان زایشی:
1) مرحله ی پیش مقوله ای: (تولد تا 18 ماهگی)
2) مرحله ی واژگانی: (18 تا 24 ماهگی)
3) مرحله ی نقشی: (24 ماهگی تا 30 ماهگی و پس از آن).

توانایی های کودک پیش از 7سالگی:
1) در حدود 4 سالگی کودک به ساختار پایه ی زبان محیط خود مسلط می شود و فراگیری واژگان کم بسامد و ساخت های پیچیده ای مثل سببی و مجهول را آغاز می کند.
2) کودک زبان را در موقعیت های بیشتری بکار می برد و تعاملات زبانی وی حتی با افراد غیرآشنا بیشتر می شود. در 6 سالگی حوزه کاربرد شناسی وی نیز رشد می کند.
3) در همین دوران آگاهی فرازبانی(meta linguistic awareness) وی نیز توسعه می یابد؛ جملات ناپذیرفتنی و حتی در برخی موارد جملات نادستوری را تشخیص می دهند.

کودک در مدرسه:
1) تعاملات زبانی و آگاهی فرازبانی کودک بسیار بیشتر می شود و جملات دارای ابهام را تشخیص می دهد.
2) با کسب توانایی خواندن، کودک متوجه می شود که زبان دارای دو لایه ی صورت و معنا است و ویژگی های ظاهری واژه، ارتباطی با معنای حقیقی آن ندارد!
3) گنجنیه واژگانی کودک رشد قابل توجهی پیدا می کند و با سرعتی معادل 700-1000 واژه در سال رشد می یابد (ناگی و همکاران 1985). انجام تکالیف و خواندن متون متنوع کلید اصلی این رشد است (دی گاردنر 2004).
4) فراگیری گونه ها (registers) ی زبان. کودک تفاوت سبک گفتاری و نوشتاری، سبک صحبت با دوستان و مدیر مدرسه و زبان متون علمی و داستانی را فرا می گیرد. وی حتی تنوع زبانی، یعنی تمایز بین سبک روزمره و سبک معیار را نیز در این سن متوجه می شود.