برآن آمدیم تا درسال جدید بخشی جدید را وبلاگ  اضافه کنیم. این بخش آموزش - محور طراحی شده و غایت آن است تا علاوه بر ارایه بر انسجام مطالب نیز نظری افکنیم. در این بخش به مسایل زبانشناسی و خاصه ترجمه شناسی (مکاتب ترجمه .سیرتحولی ترجمه .تفاوتهای بین زبانی و بین فرهنگی ،تكنیك های ترجمه و ...) پرداخته می شود. كلاس ها هفتگی برگزار می شود و تعداد جلسات متغیر است.

 نهایت مساعی بر این است تا با عطف توجه خوانندگان ،بتوان بستری برای  تنویرافكار و پژوهش و كنكاش  بیشتر علاقه مندان در این رشته فراهم آید. امید است با نظرات كاربردی تان در طول دوره یاریمان رسانید.