نایدا با به کار گرفتن دستور گشتاری و انتخاب هفت جمله ی هسته (Kernel sentence) به عنوان مدل، جریان انتقال از زبان مبدا به زبان مقصد را در سه مرحله ی تحلیل (analysis)، انتقال (transition)و پرداخت ( restructuring) شرح میدهد.(1) موضوع معادل طبیعی یا پویا در برابر معادل مکانیکی یا صوری  یکی ا زمسایل مهمی است که نایدا به خوبی آنرا می شکافد وابعاد گوناگون آنرا نشان میدهد. مشکلات ترجمه میان دو زبان متعلق به دو فرهنگ کاملا متفاوت ودور از یکدیگر، مسایل ناشی از تقابل زبان با منطق، تفاوت میان ترجمه ی زبانی و ترجمه ی فرهنگی، سطوح گوناگون ترجمه، واحد ترجمه، معنا ی رسمی و معنای عاطفی واژه ها همگی مسایلی هستند که نایدا با استفاده از روش تحلیل مولفه ای  به نحوی همه جانبه آنها را مورد بحث قرار میدهد.دربحث مربوط به اینکه آیا ترجمه علم است یا هنر، نایدا بیشتر از علم بودن ترجمه جانبداری می کند و معتقد است آنهایی که ترجمه را به طور کامل هنر می دانند نتوانسته اند عمق مسایل زبانی را دریابند ودر نتیجه مبانی علمی آن را رها کرده اند.البته نایدا به دلیل  نوع تجربه و زمینه ی کارش به مسایل مربوط به ترجمه ی متون علمی و فنی توجهی نشان نمی دهد.

رومان یاکوبسون ترجمه را به سه نوع تقسیم می کند:1)ترجمه ی درون زبانی ؛ که برگردان متنی  به متن دیگر در یک زبان واحداست.این ترجمه در واقع نوعی دگرنویسی است. 2)ترجمه ی بین زبانی؛ که همان ترجمه به معنای معمول آن یعنی انتقال مطلب از  یک زبان به زبان دیگر است. 3)ترجمه ی بین نشانه ای؛ که عبارت است از ریختن عناصر یک کد در کدی دیگر، نظیر ترجمه ی زبان اشاری کرولالها به زبان صوتی معمولی.(2)

کت فورد زبانشناس انگلیسی، بااعمال دستور سیستمتیک هلیدی بر نظریه ی ترجمه، مراتب و سطوح انتقال میان دو زبان را طبقه بندی کرده است. نظریه ی او در مقایسه با نظر یه های  دیگر محدودیت های بیشتری برای ترجمه قایل است . کت فورد بخشی از کتاب دوران کودکی اثر ماکسیم گورکی، نویسنده ی روسی، را نقل می کند و نشان می دهد که مفاهیمی در آن وجوددارد که،نه ازلحاظ فرهنگی ،بلکه از لحاظ زبانی قابل ترجمه به انگلیسی نیست. کت فورد همچنان نشان می دهد که علاوه بر سد های  زبانی ، سدهای فرهنگی نیز سر راه ترجمه وجود دارد(3)


1-  E.Nida.The Theory and  Practice of Translation,Leiden,1969.Chapters3,6,7

2-  -ibid.p.3.

3-  -J.C.Catford.A Linguistic Theory of Translation,London,1974.pp.96-99.